Ambtshalve toetsing van dagvaarding in consumentenzaken

Op grond van Europese Richtlijnen en jurisprudentie dient de (kanton)rechter in consumentenzaken (zaken tussen een professioneel handelende partij en een consument) ambtshalve te toetsen of er sprake is van oneerlijke bedingen (in bijvoorbeeld algemene voorwaarden) en/of er sprake is van strijdigheid met het (Europees) consumentenrecht. Het gaat daarbij ondermeer, doch niet uitsluitend, om zaken uit hoofde van een koopovereenkomst, een kredietovereenkomst, een reisovereenkomst (pakketreis), een huurovereenkomst, van dienstverlening, van levering van energie/water/warmte en sportschool-, telefonie- en internetabonnement.

Dit betekent dat de rechter zeer grondig de dagvaarding zal gaan bestuderen en toetsen. Waar voorheen de rechter marginaal (globaal) naar de stellingen in dagvaarding keek, heeft hij thans een actievere rol toebedeeld gekregen. Het doel hiervan is om de consument – die veelal wordt gezien als de zwakkere partij – nog meer te beschermen.

Doordat er een koerswijzing heeft plaatsgevonden, voldoen de gestandaardiseerde dagvaardingen van repeatplayers (grote professionele partijen die landelijk opereren) niet aan de huidige eisen. De gestandaardiseerde dagvaarding wordt namelijk gebruikt voor iedere consument en deze bevat algemene bewoordingen. Veelal worden de overeenkomst en algemene voorwaarden/standaardbedingen niet overgelegd, maar wordt er volstaan met het overleggen van de openstaande facturen.

Aangezien in veel gestandaardiseerde dagvaardingen niet de benodigde gegevens worden verstrekt, kan de rechter de dagvaarding niet volledig toetsen. Vooral in verstekzaken worden dan aanvullende gegevens bij de repeatplayer opgevraagd middels een tussenvonnis of een rolbericht.

De rechters hebben landelijk besloten dat er vanaf 1 juli 2019 geen tussenvonnis of rolbericht meer wordt verstuurd om ontbrekende gegevens alsnog op te vragen. Hiervoor dient namelijk een formulier  te worden gebruikt.
Dit formulier is hier te vinden.

In het formulier wordt weergegeven welke informatie voor de rechter noodzakelijk is om tot toetsing van de dagvaarding over te kunnen gaan. 

Het formulier zal echter alleen gebruikt worden in een overgangsperiode, te weten: tot 1 april 2020.* Immers vanaf dat moment mag van een professionele partij worden verwacht dat alle relevante informatie in de dagvaarding wordt opgenomen, waarbij zoveel mogelijk de volgorde van het informatieformulier dient te worden aangehouden en gevolgd.

Vanaf 1 april 2020 worden de vorderingen in (verstek)zaken door de rechter uitsluitend beoordeeld op basis van de stellingen in de dagvaarding en de daarbij overgelegde stukken.

Indien er bepaalde informatie ontbreekt, dan kan de rechter – ook in verstekzaken –  tot een (gedeeltelijke) afwijzing van de vordering overgaan met alle (financiële) gevolgen van dien. Dit willen wij uiteraard in onze dossiers voorkomen!

Hoewel het bovenstaande alleen geldt voor repeatplayers, verwachten wij dat alle ondernemingen – die zaken doen met consumenten – hiermee te maken zullen gaan krijgen.

Wij adviseren een ieder goed naar het genoemde informatieformulier te kijken. U kunt dan exact zien welke informatie er nodig is om uiteindelijk tot een procedure bij de rechter over te kunnen gaan.

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders Groep heeft reeds geanticipeerd op de dagvaarding nieuwe stijl. Mocht u vragen hebben of nadere informatie wensen, dan staan onze juristen en gerechtsdeurwaarders als vanzelfsprekend voor u klaar om u ook hier mee van dienst te zijn. 

*  Voor de Rechtbank Amsterdam en Den Haag is de overgangsperiode al op 1 oktober 2019 verstreken. Dit betekent dat vanaf dat moment de dagvaarding al aan de nieuwe eisen dient te voldoen.